Get the Flash Player to see this player.
  • 0
  • 1
  • 2
prev
next

2014-05-10 A Memória que me Contam. Kawałek Brazylii w sercu Krakowa

  Krótkie metraże, polskie spojrzenie na 'Brazylię Moich Marzeń', spotkanie z Konsulem Honorowym Federacyjnej Republiki Brazylii oraz specjalny pokaz filmu 'A Memória que em Contam' – to wszystko miało miejsce 10 maja w kinie Ars podczas Off Plus Camera. W ramach pokazów specjalnych już po raz kolejny publiczność festiwalowa miała możliwość poznać bliżej Brazylię - kraj, który powszechnie kojarzy się raczej z piłką nożną niż dobrym filmem, jednak na Festiwalu OFF PLUS CAMERA miał swoje pięć minut. W sobotę 10 maja 2014 roku w kinie ARS: Reduta odbyła się projekcja niezwykłego dzieła Lúcii Murat. „A Memória que me Contam” to niesamowita opowieść o ludzkim losie, jego przewrotności oraz różnicach pokoleniowych przedstawiona z perspektywy byłych opozycjonistów.           Zdjęcia z pokazu specjalnego. Fot. Grzegorz Milej. Tę niezwykle ironiczną historię, pokazywaną na festiwalu w Chicago, Moskwie, w MoMA w Nowym Jorku poprzedziły prezenta...

2013-04-10 Pokaz specjalny filmu brazylijskiego 'WYPRAWA DO XINGU'

  Podczas szóstej edycji Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego OFF PLUS CAMERA po raz czwarty odbędzie się pokaz specjlany filmu brazylijskiego pod patronatem Grzegorza Hajdarowicza Konsula Honorowego Federacyjnej Republiki Brazylii w Polsce. W tym roku festiwalowa publiczność zobaczy film w reżyserii Cao Hamburgera pod tytułem 'Wyprawa do Xingu'. Akcja filmu dzieje się w Brazylii w latach 40. XX wieku. Trzej bracia, mieszkający i pracujący w Sao Paulo, rezygnują ze stabilnego i spokojnego życia, by przeżyć prawdziwą przygodę. Wyruszają w głąb kontynentu, gdzie napotykają plemiona Indian, którzy nigdy wcześniej nie widzieli białego człowieka. Pokaz odbędzie się w sobotę 20 kwietnia 2013 r. o godz. 16:00 w kinie ARS sala Reduta w Krakowie.    Projekcja filmu będzie poprzedzona prezentacją krótkich metraży, które zwyciężyły w trzeciej edycji festiwalu FINC w Baia Formosa w Stanie Rio Grande do Norte...

2012-09-19 POLSKA MOJA MIŁOŚĆ - Bieżcie i Kręćcie - Konkurs

News image

      Gremi Film jest partnerem konkursu filmowego skierowanego do wszystkich tych, którzy chcą podzielić się swoją miłością do Ojczyzny. Należy się spieszyć ponieważ zgłoszenia są przyjmowane tylko do 21 października 2012! Gorąco zachęcamy! Więcej infomacji o konkursie i regulamin znajdują się ...

More in: Wiadomości
next
prev

O Firmie

GRE­MI FILM Sp. z o.o. to dy­na­micz­nie roz­wi­ja­ją­ca się na ryn­ku pro­duk­cji fil­mo­wej fir­ma z Kra­ko­wa, za­ło­żo­na przez pry­wat­ne­go przed­się­bior­cę Grze­go­rza Haj­da­ro­wi­cza. W cią­gu za­le­d­wie kil­ku lat od swo­je­go de­biu­tu w 2005 roku Gre­mi zdo­by­ło do­świad­cze­nie i uzna­nie za­rów­no w kra­ju jak i na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej.
   Pierw­szym fil­mem Gre­mi by­ła ko­pro­duk­cja z Be­reś & Ba­ron Me­dia Pro­duc­tions, przy re­ali­za­cji ko­me­dii Za­ko­cha­ny Anioł Ar­tu­ra Więc­ka.
Ko­lej­nym fil­mem był thril­ler ero­tycz­ny Pod po­wierzch­nią Mar­ka Gaj­cza­ka ko­pro­du­ko­wa­ny z Bar­ton Film.W 2006 roku Gre­mi wraz z Yeti Films wy­stą­pi­ła w roli pol­skie­go ko­pro­du­cen­ta fil­mu Pe­te­ra Gre­ena­way­`a Ni­gh­twat­ching, po czym part­ne­ro­wa­ła Stu­diu Fil­mo­we­mu „Ze­bra” przy bo­żo­na­ro­dze­nio­wej hi­sto­rii Ha­nia Ja­nu­sza Ka­miń­skie­go. Na­stęp­nie wy­pro­du­ko­wa­ła Car­mo, Hit the Road Mu­ri­lo Pa­sty pierw­szą pol­sko­–hisz­pań­sko­-bra­zy­lij­ską ko­pro­duk­cję, któ­ra mia­ła swo­ją mię­dzy­na­ro­do­wą pre­mie­rę w 2009 roku pod­czas fe­sti­wa­lu w Sun­dan­ce.
   Na­stęp­nie w 2008 Gre­mi przy­stą­pi­ło z Luc­ky Mon­key do re­ali­za­cji swo­jej pierw­szej ame­ry­kań­skiej ko­pro­duk­cji City Island Ray­mon­da De Fe­lit­ty, ko­me­dii o dys­funk­cjo­nal­nej ro­dzi­nie z Andy Gar­cia w roli głów­nej. Film zdo­był na­gro­dę pu­blicz­no­ści na fe­sti­wa­lu fil­mo­wym Tri­be­ca w No­wym Jor­ku.